Rojstnodnevni mlaji / Birthday Maypoles (2015 - ?)Projekt v nastajanju Rojstnodnevni mlaji Lucije Rosc predstavlja sistematično zasledovanje sociološko-družbenega fenomena okraševanja okolice ob rojstnodnevnih praznovanjih, ki ga avtorica zaznava v svojem neposrednem okolju. Skozi zgodovino so se načini praznovanja rojstnih dni spreminjali. Tradicionalno so mlaji zaradi svoje veličine in opaznosti oznanjali pomembnost nekega dogodka. Danes so mlaje dopolnile različne oblike okraševanja, s katerimi ožja ali širša skupnost (družina, prijatelji, sokrajani) v znak počastitve in obeleženje posebnega osebnega praznika (običajno okroglih obletnic) začasno vpliva in spremeni izgled okolice doma slavljenke ali slavljenca in celotnega kraja. Tovrstna praznovanja v širšem družbenem kontekstu zadovoljujejo potrebo po druženju, pripadnosti in potrditvi, tako posameznika kot skupnosti. Na simbolni ravni posnemajo ritual, v katerem je danes vse bolj viden vpliv zabavne industrije. Ta se v okraševanju kaže v neobremenjenem spajanju različnih zabavnih elementov, od šaljivih do obscenih, ki rezultirajo v bolj ali manj kreativnih, izvirnih in po(ne)srečenih začasnih skulpturah. Dokumentarni prikaz mlajev, prometnih znakov, lesenih rož, transparentov, plakatov ipd. tako predstavlja topografijo tovrstnih skulptur, vizualnih označevalcev osebnega praznika, ki začasno spreminjajo izgled kulturne krajine, hkrati pa je tudi prikaz ljudskosti in medskupnostne povezanosti specifičnega prostora in časa.

/

Lucija Rosc’s ongoing project Birthday Maypoles represents the systematic pursuit of the sociological and social phenomenon of decorating the environment at birthday celebrations, which the author perceives in her immediate surroundings. Throughout history, the manners of celebrating birthdays have changed. Because of their size and visibility, maypoles traditionally announced the great importance of an event. Today, maypoles are supplemented with various forms of ornamentation, with which the immediate or broader community (family, friends, fellow citizens) honour and mark the special personal holiday (usually milestone anniversaries), temporarily altering the appearance of the honoree’s home and locale. Within the broader social context, such celebrations fulfil the need for socialising, belonging and affirmation, both for the individual and the community. On a symbolic level, they imitate a ritual, in which the impact of the entertainment industry is increasingly evident in contemporary times. In decoration, this is shown in the carefree combining of various entertaining elements, from the humorous to the obscene, which result in more or less creative, original and (un)successful temporary sculptures. The documentary depiction of maypoles, traffic signs, wooden flowers, banners, posters, etc., thus represents the topography of such sculptures, the visual markers of a personal holiday that temporarily alter the appearance of the cultural landscape, as well as serving as a display of the folksiness and the intercommunity connectedness of a specific space and time.

︎ Jasna Jernejšek